ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΚΕ • 11ος γύρος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας - 2/5/2023
ΕΚΔΟΣΗ ONLINE
EKKE Δελτίο τύπου

11ος γύρος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας- 2/5/2023

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ανέλαβε για άλλη μια φορά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social SurveyESS) η οποία διεξάγεται κάθε δυο χρόνια σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Αντικείμενο της έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων και αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων κρίσιμης σημασίας με στόχο την τεκμηρίωση καλά θεωρητικά θεμελιωμένων κοινωνικών δεικτών. Η έρευνα προσφέρει υψηλής ποιότητας δεδομένα σε φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας διεθνώς, σε φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και στο ευρύτερο κοινό ενώ υλοποιείται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (face-to-face CAPI) διάρκειας περίπου 60 λεπτών σε αυστηρά αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.

Εντός του τρέχοντος έτους και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) promitheus.gov.gr αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την διεξαγωγή έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Η εκτιμώμενη έναρξη της έρευνας πεδίου προσδιορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2023 με λήξη το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2023 ενώ η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιγράφεται αναλυτικά εδώ: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round11/methods/ESS11_project_specification.pdf

Επικοινωνία:  ess_gr@ekke.gr

Σημείωση: το παρόν δεν αποτελεί δέσμευση ως προς τις τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού οι οποίες θα οριστικοποιηθούν στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).ΕΚΚΕ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΚΕ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


Αφαίρεση από τη λίστα